List of public pages created with Protopage

Untitled 3

Rich sticky notes

บอกใจให้เป็นสุข

อ่อนเกินไปก็เป็นใหญ่ไม่ได้ แข็งกร้าวเกินไปก็เป็นใหญ่ไม่ได้

ผู้เป็นใหญ่พึงรู้จักวางตนให้พอเหมาะพอดี